کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری بوتیل فسفروتری تیوآت
کنترل کننده رشد گیاه 
فرمولاسیون:
1. دف      Def            w/v %72     L 
تاریخ ثبت: 27/9/50        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: سبب ریزش برگ 
موارد مصرف در ایران:
 برگ ریز پنبه [2 تا 3 لیتر درهکتار]
راهنمای مصرف:
•مخلوط با دف به نسبت دو لیتر دف و 200 گرم دراپ درهکتار محلول پاشی شود
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  500  میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 1643-142 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  5/1- 7/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 12/0 میلی‌گرم بر لیتر
tributyl phosphorotrithiate