کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری فلوسولفورون متیل
علف‌کش انتخابی ، از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:

سافاری Safari         w/v      %60        DF
تاریخ ثبت:  سال 1380
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده ALS  و AHAS،  بازدارنده سنتز آمینواسید و متعاقب آن ممانعت از تقسیم سلول و رشد گیاه
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و برگ و قابل انتقال در گیاه از طریق آوند چوب و آبکش
علائم تأثیر در گیاه: علائم تأثیر ابتدا در بافت‌های مریستمی گیاه مشاهده می‌شود. خیلی سریع رشد علف‌های هرز را متوقف می کند و علائم آن را می‌توان 5 تا 10 روز بعد دید.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): سریعاً توسط عوامل بیوشیمیایی و شیمیایی خاک تجزیه می‌شود
  موارد مصرف در ایران:
 علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله و بسیاری از چند ساله‌ها در چغندر قند ] 30 گرم تری سولفورمتیل،2 لیتر فن مدیفان و 200 سی سی مویان تکرار سمپاشی یک هفته[
راهنمای مصرف:
•30 گرم سافاری + 2 لیتر فن مدیفام + cc 20 مویان  درهکتار در مرحله کوتیلدونی چغندر و تکرار سم‌پاشی بعد از یک هفته
•کاربرد این علف‌کش در اختلاط با بتانال، بتانال آام و بتانال پراگرس آام نتایج بسیار خوبی به دنبال دارد.
•این علف‌کش سازگاری خوبی با سایر علف‌کشهای انتخابی چغندرقند دارد.
•بهترین نتیجه از پخش کامل و خوب در زمان رشد کم علف‌های هرز بدست می آید.
•بهترین نتایج پس از  4 مرحله سم پاشی بدست می آید. مرحله اول زمانی که اولین علف‌های هرز ظاهر شدند و مراحل بعدی هر 5 تا 14 روز و زمانی که علف‌های هرز تازه روئیده در مرحله کوتیلدونی باشند .
•طیف وسیعی از علف‌های هرز پهن‌برگ را می‌تواند بوسیله ترکیب با دیگر علف‌کشها  از بین برد.
•سافاری برای محصولاتی که در شرایط تنش خشکی، کمبود آب، کاهش دما، حمله آفات و بیماری‌ها، عناصر غذایی مواجه هستند به کار برده نمی‌شود.
•سافاری را می‌توان در تمام واریته‌های چغندرقند و تا نزدیک مرحله برداشت این محصول نیز بکار برد. کاربرد این علف‌کش در مراحل انتهایی رشد چغندرقند می‌تواند به منظور حذف علف‌های هرز بین ردیفهای کاشت باشد. 
•در صورت وقوع بارندگی تا 6 ساعت پس از سم‌پاشی، این عملیات باید تکرار شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):  5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
•در صورت تماس با  پوست بدن کاربر ممکن است موجب حساسیت شود.
•برای  ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی خطرناک است، آب‌های سطحی یا نهرها را با مواد شیمیایی و یا ظرف استفاده شده آلوده نکنید.
•تری فلوسولفور- متیل خیلی فعال است.
•برای جلوگیری از بادبردگی و فرار علف‌کش بر روی گیاهان مجاور باید مراقبت‌های لازم در نظر گرفته شود.
triflusulfuron – methyl