کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پینوکسادن
علف‌کش باریک برگ کش از گروه فنیل پیرازولین
فرمولاسیون:
آکسیال  Axial       w/v              %10   EC
تاریخ ثبت:  سال 1386
ویژگی‌های خاص:
میزان سمیت(LD50): 3129 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
نحوه اثر: بازدارنده Accase و جلوگیری کننده از سنتز اسیدهای چرب در غشاء سلولی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق برگ
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ مزارع گندم و جو
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 450 میلی لیتر در هکتار بصورت پس رویشی و در تناوب با سایر علف‌کش‌ها به همراه سیتوگیت و یا سایر مویآن‌های مجاز
•بهترین زمان مصرف آکسیال در زمان پنجه‌زنی محصول است.
•استفاده مکرر از علف‌کش و سایر علف‌کشهایی که نحوه تأثیر یکسان دارند ممکن است منجر به مقاومت  پاره ای از علف‌های هرز گردد .
•از مصرف این علف‌کش برای استفاده بر علیه علف‌های هرز جو دو سر خودداری شود. این علف‌کش را می‌توان در اختلاط با علف‌کش‌های سولفونیل اوره مصرف نمود .
احتیاط لازم:
•مصرف این علف‌کش محدودیتی برای کشت بعدی ایجاد نمی نماید . اما توجه شود که از چرای دام تا 60 روز پس از مصرف علف‌کش اجتناب شود .
   ملاحظات زیست محیطی:
•این علف‌کش برای آبزیان خطرناک است.
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):8200 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 5000 تا 6000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 3/19 تا 3/55 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
pinoxaden