کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری‌تیکونازول
قارچ‌کش انتخابی از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
رئال Real FS 200           % 20                 FS
تاریخ ثبت: 12/11/77 ( ثبت موقت اولیه )‌تمدید لغایت 86
نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
سیاهک پنهان گندم
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل بیماری‌های غلات از جمله سیاهک‌های غلات، سفیدک پودری، زنگ‌ها و غیره.
راهنمای مصرف:
ضدعفونی بذر به نسبت 2/0 در هزار (20 میلی‌لیتر برای یک‌صد کیلوگرم بذر)
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 10 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 3/9 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا


triticonazole