کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری‌سیکلازول
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی از گروه قارچ‌کش‌های ضد سنتز ملانین
فرمولاسیون:
1. بیم         Beam             % 75          WP
تاریخ ثبت: 4/8/66 ثبت موقت 5 سال 17/3/72 تمدید ثبت موقت 5 سال ، 26/11/77 تمدید به مدت 5 سال.
نحوه اثر: تری‌سیکلازول معروف‌ترین قارچ‌کشی است که با ممانعت از سنتز ملانین بیماری بلاست برنج را کنترل می‌کند؛ در مورد عامل بیماری بلاست برنج، وجود رنگدانه ملانین، نقشی اساسی در نفوذ بیمارگر برعهده دارد. ملانین، دیواره اپرسوریوم را تقویت می‌کند تا تحمل فشار بالای تورژسانس را داشته باشد. درنتیجه، امکان نفوذ مستقیم از طریق تولید میخ رخنه امکان پذیر می‌گردد. ممانعت از سنتز ملانین باعث می شود تا نفوذ عامل بیماری مختل شود.
موارد مصرف در ایران:
بیماری بلاست در برنج
موارد مصرف در سایر کشورها:
بیماری بلاست برنج.
راهنمای مصرف:
•محلول‌پاشی به نسبت 5/0 کیلوگرم در هکتار پس از ظهور 30 تا 40 درصد خوشه‌ها، با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  314 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 16 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، بیش از 20 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا

tricyclazole