کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری‌فلومیزول
قارچ‌کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی از گروه ایمید‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. تریفمین Trifmine               % 15            EC  
تاریخ ثبت: 10/4/81 ( تاریخ ثبت موقت اولیه ) - تمدید لغایت 86 جهت کاربرد در شمال کشور
نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
بیماری پوسیدگی طوقه برنج
موارد مصرف در سایر کشورها:
جهت ضدعفونی بذر و سم‌پاشی شاخ و برگ درختان میوه، سبزیجات و غلات به منظور کنترل زنگ درختان میوه دانه‌دار Gymnosporangium، لکه سیاه سیب و گلابی، بیماری‌های ناشی از Fusarium، Fulvia، Monilinia، Tilletia، Ustilago وغیره.
راهنمای مصرف:
•ضدعفونی بذر برنج به نسبت 33 میلی‌لیتر برای هر یک‌صد کیلوگرم بذر.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  715 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2467 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 26/1 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 7/9 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 14/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
triflumizole