کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری فلوکسی استروبین
قارچ‌کش حفاظتی از گروه استروبیلورین‌ها
فرمولاسیون
فلینت Flint            % 50          WG                             
تاریخ ثبت: 11/8/83 ثبت موقت برای مدت 3 سال ( کنترل لکه سیاه سیب )؛ 9/4/82  ثبت موقت برای مدت 3 سال ( علیه سفیدک سطحی سیب )
نحوه اثر: ممانعت از تنفس سلولی، از طریق جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex).
موارد مصرف در ایران:
سفیدک سطحی و لکه سیاه سیب
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل زنگ قهوه‌ای، لکه‌توری جو، اسکالد جو، سپتوریوز و سفیدک پودری غلات 
راهنمای مصرف:
•محلول‌پاشی به نسبت 2/0 درهزار 
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 015/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 016/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 200 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
• برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است. آب‌های سطحی و انهار را با این ماده شیمیایی یا ظرف سم آلوده نکنید.
trifloxystrobin