کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری فلوکسی سولفورون سدیم
علف‌کش انتخابی، سیستمیک از گروه سولفونیل اوره      
فرمولاسیون:
انوک Envoke          w/v           %75      WG
تاریخ ثبت: سال 1384
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده‌های استولاکتات سینتاز(ALS) یا استو هیدروکسی اسید سینتاز(AHAS).
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط ریشه و جوانه‌ها و قابل انتقال در گیاه توسط آوندهای چوبی و آبکش
علائم تأثیر در گیاه: در علف‌های هرز حساس علائم زردی در عرض چند روز مشاهده شده و در عرض 1 تا 3 هفته کاملاً از بین می روند .
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 49 تا 78 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پنبه
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 15 تا 20 گرم در هکتار به همراه مویان در مرحله 5 تا 8 برگی پنبه.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران.
•این علف‌کش برای جلبک‌های سبز و تعدادی از گونه‌های گیاهی آبزی بسیار خطرناک است. بنابراین در زمان مصرف باید از آلودگی منابع آبی اکیداً خودداری شود.
trifloxysulfuron – sodium