کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تفلوبنزرون
حشره‌کش گوارشی، مانع سنتز کیتین از گروه بنزوئیل اوره (IGR)
فرمولاسیون:
دارتون Dartone                      w/v   %75/21             EC                                   
تاریخ ثبت: 17/7/74 ثبت موقت اولیه-  تمدید لغایت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: از حشره‌کش‌های گوارشی بوده و باعث اختلال در پوست اندازی شده و در نهایت سبب توقف تغذیه و مرگ می گردد.
موارد مصرف در ایران:
پسیل در پسته5/2 در هزار
موارد مصرف در سایر کشورها:
برگ خوارها در گیاهان زینتی، سفید بالک در گیاهان زینتی
راهنمای مصرف:
•با مشاهده اولین مرحله لاروی عملیات سم‌پاشی را انجام دهید که مصادف است با اوج پرواز شب پره‌ها
•حداقل فاصله از آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول 2 – 1 هفته
•حداکثر 3 نوبت سم‌پاشی در سال توصیه می‌شود.
•قبل از سم‌پاشی درسطح وسیع،  کارایی و دیگر اثرات آن در سطح کوچک سم‌پاشی بررسی شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهیها 500 میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی 001/0 میلی‌گرم بر لیتر
•تأثیر کمتری روی زنبور Encarsia Formosa دارد. ÷اثر آن روی دیگر پارازیتویید‌ها و پرداتورها بررسی نشده است.
teflubenzuron