کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تو فور-دی
علف‌کش هورمونی، سیستمیک، انتخابی از گروه فنوکسی استیک اسید
فرمولاسیون:
1. یو46 دی U 46 D          w/v               %55       L
2. یو46 دی U 46 D       w/v              %72           L
3. یو46 دی U 46 D        w/v              %45       EC
4. یو46 دی U 46 D      w/v            %48             P
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:غیر فعال کردن آنزیم ایندول استیک اکسیداز و به دنبال آن افزایش غلظت اکسین در بافتها
نحوه جذب و انتقال درگیاه: نوع نمک این علف‌کش توسط ریشه جذب می‌شود و نوع استر آن توسط اندام‌های هوایی. توفوردی در گیاه انتقال(از مسیر سیمپلاست) و در نقاط مریستمی تجمع می‌یابد.
علائم تأثیر در گیاه: اخلال در رشد گیاه، پیچیدگی اندام‌های هوایی، تورم در بخشهایی از دمبرگ وساقه و طویل شدن غیر متعارف آنها، آویختگی برگ‌ها و در نهایت مرگ گیاه
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): هفت روز و بطور معمول در دوزهای 1 تا 5/1 لیتر در هکتار کمتر از یک ماه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ در مزارع گندم و جو] 1 تا 2 لیتر توفوردی از پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم[، برنج ] 3 تا 5/1 لیتر توفوردی 5 تا 7 برگی شدن برنج[، ، ذرت ] 5/1 لیتر بعد از رویش علف‌ها و 5 تا 7 برگی شدن ذرت[، سورگوم، نیشکر]محلول 2 تا 5/2 درصد و مخلوط با دالاپون[، ، اراضی غیر مزروعی و تاسیسات صنعتی] 5 لیتر در هکتار در مراحل اولیه رشد علف‌ها[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله در گراس، باغات سیب، گلابی، نهالستان‌های مخروطیان، مدیریت چمن، جوی بهاره، گندم بهاره، جوی زمستانه، یولاف بهاره، چاودار بهاره، یولاف زمستانه، چاودار زمستانه، علف‌های هرز آبی در شرایط آبزی، آب یا نواحی کنار آب، نهالستان‌های مخروطیان، دولپه ای‌های چندساله در گراس، چمن، باغات سیب، گلابی، نهالستان‌های مخروطیان،  مناطق چمن کاری شده، جوی بهاره، گندم بهاره، جوی زمستانه، یولاف بهاره، چاودار بهاره، یولاف زمستانه، چاودار زمستانه، مزارع مارچوبه، در آب یا نواحی کنار آب، یولاف زمستانه، چاودار زمستانه، در نهالستانهای مخروطیان، گیاهان هرز چوبی در نهالستان‌های مخروطیان و سایرمناطق جنگلی
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف در مزارع گندم 1 تا 2 لیتر در هکتار در مرحله پنجه‌زنی تا پیش از تشکیل سومین گره در ساقه گندم، در مزارع برنج 5/1 تا 3 لیتر در مرحله 5 تا 7 برگی، در مزارع ذرت 5/1 لیتر در هکتار در مرحله  5 تا 7 برگی ذرت و برای نیشکر 2 تا 5/2 لیتر و در اختلاط با دالاپون
•فرمولاسیون استر این علف‌کش فرار و حلالیت نوع اسیدی آن در آب کم است. از این جهت کاربرد فرم نمک آمین این علف‌کش راحت تر بوده و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد فرمولاسیون: استر توفوردی امکان فرار این سم و خسارت به محصولات حساس کشت شده در مزارع مجاور را فراهم می‌کند.
•مؤثرترین مرحله برای محلول پاشی گیاهان چندساله بسته به گونه گیاه هرز متفاوت است. برای اطلاع از جزئیات به برچسب سم توجه شود.
•این علف‌کش به صورت محلول پاشی مصرف می‌شود. قبل از سم‌پاشی باید آب از داخل کرت‌ها خارج شود و تا 24 ساعت بعد نیز از ورود آب به کرتها جلوگیری به عمل آید.
•گل قاصدک در مقابل علف‌کش‌های هورمونی نیمه حساس است. به منظور کنترل این علف هرز در مناطق چمن کاری شده، باید عملیات سم‌پاشی زمانی انجام شود که گیاه برای جذب علفکش رشد کافی پیدا کرده باشد.
•علف‌های هرز هفت بند و گندمک در مراحل اولیه رویش توسط این علف‌کش قابل کنترل هستند اما پنیرک نسبت به توفوردی مقاومت نشان می دهد.  البته مدیریت صحیح در چمن کاری نقشی مهمتر از کاربرد علف‌کش در کنترل علف‌های هرز دارد.
•تأثیر توفوردی با دوز توصیه شده روی گاوپنبه و پیچک صحرائی نسبتاً ضعیف است.
•به منظور کنترل علف‌های هرز دائمی می‌توان از علف‌کش توفوردی در زمان آیش و یا پس از برداشت گندم و به هنگام شروع گلدهی علف‌های هرز دائمی استفاده کرد. در موقع سفت شدن دانه گندم و در مرحله رویشی مناسب علف‌های هرز دائمی نیز می‌توان از این علف‌کش استفاده نمود ولی بهتر است در مناطق پنبه کاری از کاربرد توفوردی صرف نظر گردد. به هر حال، انجام اقدامات زراعی و بهداشتی روش بهتری برای حل مشکل علف‌های هرز دائمی است.
•در صورت تمایل به کاربرد توفوردی جهت کنترل علف‌های هرز دائمی، سم‌پاشی حتی الامکان بصورت لکه ای انجام گیرد. در این صورت، علف‌کش مذکور به غلظت 1 درصد با سمپاش‌های پشتی به کار می رود. افزودن سولفات آمونیوم به میزان 10 کیلوگرم در هکتار به محلول علف‌کش باعث تشدید اثر سم روی علف‌های هرز می‌شود.
•کاهش دوز مصرفی این علف‌کش و افزایش دفعات سم‌پاشی (به فواصل 7 تا 10 روز )می‌تواند به نحو مؤثرتری علف‌های هرز را کنترل نماید.
•در مزارعی که مورد هجوم علف‌های هرز پهن‌برگ سلمه، اسفناج باغی و علف شور قرار گرفته اند می‌توان علف‌کش توفوردی را بعد از مرحله سفت شدن دانه نیز مصرف کرد. دوزهای بالا برای علف‌های هرز دائمی و یکساله‌های نسبتاً مقاوم نظیر سیزاب، غربیلک، هفت بند، گندمک، یونجه باغی و خلر در مراحل اولیه رویش آنها به کار برده می‌شود.
•ملح آمین توفوردی در شرایطی که علف هرز در حال رشد فعال است در باغات مرکبات قابل مصرف می‌باشد مشروط بر اینکه منحصراً به صورت هدایت شده روی علف‌های هرز به کار برده شود. علاوه براین بهتر است این فرم در هوای کاملاً آرام و ترجیحاً هنگام عصر مصرف شود و سایر احتیاطات کلی در مورد کاربرد علف‌کشهای هورمونی نیز در نظر گرفته شود.
•جهت کنترل پهن‌برگ‌ها معمولاً این علف‌کش به تنهایی و یا به صورت مخلوط با سایر علف‌کش‌ها نظیر آترازین به کار برده می‌شود. چون نیشکر در منطقه جنوب بصورت تک محصولی کشت می‌شود، لذا نگرانی از بروز عوارض سوء روی محصولات پهن‌برگ وجود ندارد.
•توفوردی برای مبارزه با علف‌های هرز پهن‌برگ و دالاپون برای مبارزه با گونه‌های باریک برگ در نظر گرفته می‌شود. مخلوط علف‌کش‌های مذکور را زمانی مصرف کنید که علف‌های هرز در حال رشد فعال باشند.
•علف‌های هرز آبزی را به هنگام رشد فعال آنها و بین ماههای اردیبهشت تا شهریور محلول پاشی کنید.
•حداکثر غلظت سم توفوردی در آب نباید از 5 قسمت در میلیون(ppm) تجاوزکند. بدین جهت حد واسط بین زمان سم‌پاشی تا آبیاری حداقل باید 3 هفته و یا در زمانی باشد که غلظت سم در آب به کمتر از 05/0 قسمت در میلیون کاهش پیدا کرده باشد.
•بطور معمول حداکثر دفعات سم‌پاشی در محصولات زراعی یک بار در سال،  در مناطق جنگلی 2 بار در سال و در مراتع و مناطق چمن کاری شده  2 یا 3 با در سال می‌باشد.
•توفوردی را می‌توان جهت کنترل علف‌های هرز دائمی( مانند پیچک، تلخه و کنگر) حداکثر تا 2 لیتر در هکتار با نظر کارشناس و در مرحله غنچه دهی و گلدهی علف هرز و پس از دانه بندی گندم  مصرف کرد. این تیمار جهت کاهش توان رویش علف‌های هرز در سال آینده توصیه می‌شود.
•توفوردی نباید پس از ظهور خوشه گونه‌های زراعی باریک برگی که به منظور تولید بذر کشت شده اند بکار رود.
•توفوردی در مناطق چمن کاری شده و یا در گراسهای بذر ریز طی 6 ماه پس از کاشت استفاده نشود.
• حداقل تا یک ماه پس از سم‌پاشی با توفوردی  نباید گونه‌های مخروطیان در زمین تحت سم‌پاشی کشت شوند.
•مزارعی که تحت تنش آب، هوای سرد و یا خشکی هستند نباید با این علف‌کش محلول پاشی شوند. در صورتی که وقوع یخبندان پیش بینی می‌شود نیز محلول پاشی نکنید.
•چون این علف‌کش در ظرف چند ساعت جذب گیاه می‌شود، از این رو بارندگی تا شش ساعت پس از سم‌پاشی،  کارآیی آن را کاهش نخواهد داد.
•آخرین مصرف قبل از ظهور نخستین گره در غلات؛ و شهریور در مورد نهالستان‌های مخروطیان است.
•کاربرد این علف‌کش در غلات زمستانه  در اسفند یا فروردین و هنگامی است که هنوز اولین گره مشخص نیست (GS31).  سم‌پاشی در غلات بهاره  از مرحله 5 برگی تا پیش از ظهور نخستین گره (GS 15-31)  است.
احتیاط‌های لازم:  
•کاربرد این علف‌کش در مزارع گیاهان زراعی  پهن‌برگ(بخصوص پنبه، گوجه فرنگی، گونه‌های زینتی پهن‌برگ، درختان میوه و تاکستانها) و یا فرار آن از مزارع گندم به مزارع مجاور موجب بروز خسارت در آنها می‌شود.
•کاربرد این علف‌کش در گندم و در مراحل قبل از چهار برگی محصول موجب پیچیدگی برگ‌ها در امتداد رگبرگ‌ها خواهد شد و کاهش ارتفاع بوته‌ها می‌شود. کاربرد آن از مرحله تشکیل گره سوم در ساقه تا خمیری شدن دانه گندم،  موجب کاهش بازدهی محصول می‌شود و در بیشتر واریته‌های گندم کاربرد آن در مرحله گلدهی محصول باعث تغییرات غیرطبیعی در سنبله گندم و پوک ماندن دانه‌ها می‌شود. کاربرد این علفکش پس از حالت خمیری تا رسیدن دانه تأثیری در کاهش بازدهی محصول نخواهد داشت.
•کاربرد توفوردی در درجات حرارت پائین ممکن است به گیاه برنج آسیب وارد کرده و برگ آنها لوله ای و پیچیده و همانند برگ پیاز شوند.
•در مزارع سورگوم و ذرت از مرحله ضهور تاج تا مرحله خمیری شدن دانه‌ها از سم‌پاشی خودداری کنید.
•کاربرد این علف‌کش در مزارع ذرت ممکن است همراه با عوارضی( بصورت پیچیدگی برگ و خم شدن ساقه) دربوته‌های ذرت باشد که بتدریج مرتفع خواهد شد. در برخی مواقع کاهش ارتفاع ذرت نیز دیده شده است.
•سمپاش مورد استفاده توسط علف‌کش توفوردی باید قبل از کاربرد جهت سایر مصارف بخوبی شسته شود. در غیر این صورت احتمال بروز خسارت در محصولات حساس وجود خواهد داشت.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):  639 تا 764 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  472 تا 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان.
•کنترل علف‌های هرز آبزی توسط توفوردی در استخر‌ها، دریاچه‌ها و سایر مکانهای آبی در صورت  وجود ماهی باید همراه با تطبیق کامل و سخت گیرانه دستوات مربوط باشد.
•برای گیاهان عالی آبزی خطرناک است.
•آب آلوده به این علف‌کش نباید ظرف 3 هفته بعد از تیمار جهت آبیاری محصولات حساس استفاده شود.
•از 2 روز قبل تا 1 روز پس از محلول پاشی گراس را سرزنی نکنید. حداقل به مدت 10 روز پس از محلول‌پاشی زمین پوشیده با گراس‌ها مورد چرای دام قرار نگرفته یا آنها را سرزنی نکنید.
•دامها را حداقل به مدت 2 هفته و تا زمانی که شاخ و برگ  گونه‌های سمی(مثل گیاه زلف پیر) کاملا خشک شده باشند را از نواحی تیمار شده بیرون نگه دارید.
2,4-D