کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تیابندازول + فلوتریافول
قارچ‌کش سیستمیک با طیف اثر وسیع از گروه بنزیمیدازول + تری‌آزول
فرمولاسیون: 
1. وینسیت پی Vincit  P           % 5                   DS  
تاریخ ثبت: 6/3/70 به مدت سه سال و 18/4/75 تمدید به مدت 3 سال – تمدید لغایت 86
نحوه اثر: تیابندازول با ممانعت از سنتز بتاتوبولین و فلوتریافول از طریق جلوگیری از سنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال می‌کنند.
موارد مصرف در ایران:
سیاهک پنهان و سیاهک آشکارگندم وجو.
راهنمای مصرف:
ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  1480 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 61 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 78 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 5 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.

flutriafol + thiabendazole