کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تیامتوکسام
حشره‌کش سیستمیک،  با اثر تماسی و گوارشی سریع از گروه نیکوتینوئید 
فرمولاسیون:
1. کرویزر Cruiser                                 %35            FS             
2.  آکتارا Actara                                 % 25          WG
تاریخ ثبت: چغندر قند 2/9/83 (‌ثبت موقت به مدت 3 سال) تمدید لغایت 86، سیب زمینی 11/8/83 (‌ثبت موقت به مدت 3 سال) تمدید لغایت 86، ذرت 23/3/85 (‌ثبت موقت به مدت 3 سال) (1) ؛ پسته 8/3/83 (ثبت موقت به مدت 3 سال) تمدید لغایت 86 (2)
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی با تاثیر روی گیرندهای نیکوتینی استیل کولین در  سیستم عصبی حشرات
موارد مصرف در ایران:
ناقلین بیماری ویروسی کرلی تاپ در چغندر قند ، سیب زمینی ، ذرت [ضد عفونی بذر به میزان 20 میلی لیتر برای یک صد کیلو بذر سیب زمینی – 1000 گرم برای یکصد کیلو بذر چغندر]؛ پسیل در پسته [ 300 گرم در هزار لیتر ( 3/0 در هزار ) فقط یک نوبت در سال]
راهنمای مصرف:
•آکتارا دارای اثرات سوء بر روی دشمنان طبیعی می‌باشد. از سم‌پاشی درختان در مرحله گل دهی خودداری شود.
•کاربرد آن فقط یک نوبت در سال بطور منطقی و در تناوب با سایر سمومی که اثرات جانبی کمتری را داشته و در زمانی که (‌مرحله مقاوم) کمترین تلفات را بر روی دشمنان طبیعی ایجاد نماید صورت گیرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1563 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 1552-576 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 100 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 100 میلی‌گرم بر لیتر

thiamethoxam