کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تیاکلوپراید
حشره‌کش تماسی و گوارشی با خواص سیستمیک از گروه نیکوتینوئید
فرمولاسیون:
کالیپسو Calypso               g/l    80           SC
تاریخ ثبت: 7/10/83 ثبت موقت به مدت 3 سال برای کنترل بمیزیا در مزارع پنبه، 12/10/84 ثبت موقت به مدت سه سال برای کنترل سوسک برگ‌خوار سیب زمینی، 28/9/84 ثبت موقت به مدت 3 سال برای کنترل کرم سیب، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال برای کنترل پسیل پسته
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصاب مرکزی  اثر می گذارد.
موارد مصرف در ایران:
سفید بالک در مزارع پنبه [250 – 200 میلی لیتر د رهکتار بسته به تراکم آفت]، سوسک برگ‌خوار در سیب زمینی [150- 100 میلی لیتر در هکتار]، کرم سیب [3/0 در هزار]، پسیل پسته [400 – 300 میلی لیتر در هکتار با توجه به خطرات روی حشرات مفید فقط در مبارزه با نسل اول به صورت کنترل حشره و درتناوب با دیگر حشره‌کش‌ها در شرایط خاص] 
موارد مصرف در سایر کشورها:
شته در باغ سیب
راهنمای مصرف:
•با مشاهده اولین علائم شته در یک برنامه سم‌پاشی قبل از شکوفه دهی می‌توان بهترین نتیجه را گرفت.
•برای کاهش رشد مقاومت می‌توان از حشره‌کش‌های جایگزین با نحوه اثر متفاوت در برنامه سم‌پاشی استفاده کرد.
•در درختان بزرگتر وبا پوشش‌های گیاهی متراکم باید حجم محلول سم‌پاشی را افزایش داد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی 2 نوبت در سال است.
•دوره کارنس برای سیب 14 روز، برای سبزیجات 3 روز می‌باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران836 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2716-49 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 2/25 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 1/85 میلی‌گرم بر لیتر
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خطرناک است نباید آب‌های سطحی و نهرها را  با این حشره‌کش آلوده کرد.
•در زمان استفاده از دستگاه‌های سمپاش با کمک جریان هوا، تا محدوده 30 متری خطر آلودگی‌های زیست محیطی ارزیابی شود.
•برای حشرات مفید و دیگر بندپایان خطر دارد.
thiacloprid