کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تیوبنکارب
علف‌کش انتخابی از گروه تیوکارباماتها
فرمولاسیون:
1. ساترن  Saturn                      %50    EC
2. ساترن  Saturn                      %60      G
تاریخ ثبت:  سال 1353
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده سنتز پروتئین، چربی و فتوسنتز و جلوگیری از رشد جوانه‌های انتهایی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط کولئوپتیل، مزوکوتیل، ریشه و برگ‌ها
علائم تأثیر در گیاه: رشد اندام‌های هوایی گیاهچه‌های جوانه زده را متوقف می‌کند
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): سریعا توسط خاک جذب شده و آب‌شویی نمی‌شود. نیمه عمر آن 2 تا 3 هفته می‌باشد.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در مزارع برنج  ]5 تا 6 لیتر در هکتار[
راهنمای مصرف:
•5 تا 6 لیتر در هکتار از فرمولاسیون: EC 50% و به میزان 50 کیلوگرم از فرمولاسیون: گرانول قبل از رویش و یا بلافاصله بعد از رویش قبل از دو برگی شدن سوروف به کار رود.
ملاحظات زیست محیطی:
•این علف‌کش برای پستانداران سمیت خوراکی و پوستی کمی دارد.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):1300 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  2629 تا 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 6/3 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
thiobencarb