کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تیدیازورون
کنترل کننده رشد گیاه 
فرمولاسیون:
دراپ   Dropp         w/v      %50       WP            
تاریخ ثبت: 17/2/69 ثبت موقت سه سال ، 10/5/73 تمدید ثبت موقت سه سال ، در 28/7/76 تمدید تا 29/12/79 تمدید   لغایت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: کنترل کننده رشد گیاه 
موارد مصرف در ایران:
برگ ریز پنبه
راهنمای مصرف:
•مخلوط با دف به نسبت دو لیتر دف و 200 گرم دراپ درهکتار محلول پاشی شود
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  4000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 5000-3160 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 1000 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 10 میلی‌گرم بر لیتر
thidiazuron