کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
تیوفانات متیل + تیرام
قارچ‌کش سیستمیک با اثر پیشگیری کننده و درمانی از گروه تیوفانات+ دی متیل دی‌تیوکاربامات
فرمولاسیون:
همای‌کت (Homaycat)  (تیرام 30% + تیوفانات‌متیل 50%)      80%WP           
تاریخ ثبت: 28/8/80 (‌ثبت موقت اولیه ) تمدید لغایت 85
نحوه اثر: تیوفانات متیل با ممانعت از سنتز بتا توبولین و تیرام از طریق اختلال عمومی در متابولیسم سلولی اثر خود را اعمال می‌کنند.
موارد مصرف در ایران:
پوسیدگی طوقه در برنج
راهنمای مصرف:
•ضدعفونی بذر به نسبت 3 در هزار
•بذرها را باید به مدت 24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه‌زنی در گرم‌خانه نگهداری نمود.
thiophanate methyl + thiram