کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تیومتون
حشره‌کش و کنه‌کش سیستمیک از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. اکاتین Ekatin              w/v%25                 EC
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: حشره کش عصبی،مهار کننده آنزیم کلین استراز در سیستم عصبی حشرات
موارد مصرف در ایران:
تریپس، شته، سن سبز و سنک در پنبه، زنجرک سبز و زنجرک ناقل کرلی تاپ و شته در چغندر، شته در درختان میوه سردسیری، شته‌ها و تریپس‌ها  و سایر حشرات مکنده در سویا
راهنمای مصرف:
•محلول پاشی به میزان 1 تا 5/1 لیتر در هکتار توصیه می‌شود
•مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران136-73 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 95 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 13.2-8 میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی 2/8 میلی‌گرم بر لیتر

thiometon