کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دالاپون
علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه کلروآلکانوئیک اسید
فرمولاسیون:
1. باسفاپون Basfapon                      %90           P   
2. داوپون Dowpon                        %80             SP
3. داوپون Dowpon                           %85         WP 
4 . داوپون Dowpon                           %75        Salt
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده سنتز چربی، بازدارنده رشد و نمو ریشه و ساقه
نحوه جذب و انتقال در گیاه: جذب توسط ریشه و برگ و قابل انتقال به صورت آپوپلاست و سیمپلاست و تجمع در بافت‌های جوان. 
علائم تأثیر در گیاه: آثار علف‌کشی به آرامی ظاهر می شوند و تا 1 تا 2 هفته قابل تشخیص نمی باشند. جلوگیری از رشد و نمو ریشه از جمله عوارض ناشی از کاربرد این علف‌کش است.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): با دوز مصرفی 22 کیلوگرم در هکتار نیمه عمر این علف‌کش در خاک 3 تا 4 ماه است
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز کشیده برگ در درختان میوه  ]8 تا 10 کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیونSP [  ، نیشکر ]2 درصد هنگام کشت بعد از ظهور علف‌ها از فرمولاسیونSP [،   و زمین‌های غیرمزروعی]30 تا 50 کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیونSP [
راهنمای مصرف:
•برای کنترل علف‌های هرز به صورت پس از رویش به کار می رود.
•مقدار مصرف برای باغهای میوه 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون:SP، برای نیشکر 2 درصد هنگام کشت و بعد از ظهور علف‌ها از فرمولاسیون:SP و برای زمین‌های غیر زراعی 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون:SP
•برای درختان جوان تر از 4 سال مصرف نشود.
•در صورت مسمومیت خوراندن محلول آب نمک به میزان نیم گرم و ایجاد حالت تهوع مفید خواهد بود.
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش را نمی‌توان در گیاهان زراعی و باغی همراه با روغن و یا علف‌کشهای تماسی استفاده کرد.
•دالاپون هنگامی که روی سطوح مومی(مثل برگ لویی) بکار می رود نیاز به مویان و حجم زیادی آب به عنوان حمل کننده دارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50 ،EC50):7570 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  5000  تا 5660 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 100 تاکمتر از 1000  میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
dalapon