کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دایکامبا
علف‌کش انتخابی، از گروه بنزوئیک اسید
فرمولاسیون: 
 بنول      Banvel          %49    EC
تاریخ ثبت:  سال 1355
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:اکسین مصنوعی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط  ریشه و برگ و ساقه و قابل انتقال در گیاه از طریق آپوپلاست و سیمپلاست
علائم تأثیر در گیاه: پیچیدگی اندام‌های هوایی و خمیدگی شاخه‌های جوان در اثر رشد غیر طبیعی. در سویا و پنبه موجب فنجانی شدن برگ‌ها می‌شود.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): کمتر از دو هفته
موارد مصرف در ایران:
هرز پهن‌برگ در غلات ] 125/0 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله و چند ساله در ذرت، سورگوم، نیشکر، مارچوبه و سایر غلات.کنترل سرخس در چمن زارهای تفریحی، جنگل، مراتع، زمینهای فاقد پوشش گیاهی، چراگاه‌های دائمی، ترشک در چمن زارهای تفریحی، مراتع و چراگاه‌های دائمی
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 125/0 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار و بهترین زمان آن 2 تا 3 برگی علف‌های هرز است.
•برای کنترل علف هرز ترشک در چراگاه‌های دائمی و موقت قبل از گلدهی و دو بار تیمار در سال ضروری می‌باشد.
•برای کنترل ترشک استفاده از سمپاش نمدی (غلطکی) در چمن زار و قبل از ظهور ساقه گل دهنده مناسب می‌باشد.
•علف هرز سرخس را می‌توان از طریق کاربرد علف‌کش به روش آلوده کردن خاک نیز کنترل کرد. در این حالت کاربرد علف‌کش از فروردین تا اردیبهشت و قبل از ظهور اندام‌های رویشی می‌باشد. بارندگی برای انتقال علف‌کش به قسمت پائین و استقرار در جوار  ریزوم ضروری است. ریزوم‌های سرخس به شدت در مناطق تیمار شده کنترل می شوند.
•در جاهایی که ساقه‌های زیرزمینی به دنبال انجام عملیات شخم قطعه قطعه می شوند، کنترل این علف هرز بخوبی انجام نمی‌شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی یک بار در سال براساس دوز توصیه شده می‌باشد.
•از بادبردگی روی گیاهان حساس جلوگیری شود. بخار علف‌کش ممکن است از طریق بادبردگی از مسافت‌های دور انتقال یافته و مزارع گوجه فرنگی مجاور را تحت تأثیر قرار دهد.
•در جاهایی که شبدر مهمترین بخش چراگاه می‌باشد انجام سم‌پاشی با این علف‌کش توصیه نمی‌شود.
•مصرف این علف‌کش نزدیک ریشه‌های درختان جوان و مسن توصیه نمی‌شود. از سم‌پاشی به خاطر تماس شاخ و برگ درختان با علف‌کش جلوگیری شود.
•ممکن است دایکامبا در مراحل قبل از کاشت و یا در طول سال کاشت در بین ردیف‌های درختان  مورد استفاده قرار گیرد.
احتیاط‌های لازم:
•بسیاری از گونه‌های لگوم به این علف‌کش حساس می باشند.
•تحرک نسبتا زیاد این علف‌کش در خاک و جذب ریشه‌ای آن می‌تواند خسارت زیادی به گونه‌های حساس وارد کند. از این جهت باید در مکان‌هایی که علف‌کش به وسیله آب‌شویی در دسترس ریشه گونه‌های حساس قرار می گیرد، از بکارگیری آن خودداری کرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):1707 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2000 تا  10000  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 135  میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
•این علف‌کش برای احشام سمی است. از این جهت به مدت 2 تا 3  هفته و یا تا زمانی که آلودگی شاخ و برگ علف‌های تیمار شده( مثل آلاله وحشی) از بین بروند از ورود چارپایان به منطقه تیمار شده جلوگیری نمائید.
•آب‌شویی این علف‌کش می‌تواند موجب آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی شود.
dicamba