کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دس مدیفام + فن مدیفام + اتوفومزیت
علف‌کش تماسی، جزء علف‌کش‌های مخلوط می‌باشد و متعلق به گروه بیس کارباماتها
فرمولاسیون:
1. بتانال پروگرس آ. ام (Betanal progress AM)        %4/27        EC
این علف‌کش  شامل فن مدیفام 60 گرم در لیتر، دس مدیفام 60 گرم در لیتر و اتوفوموزیت 60 گرم در لیتر است.
2. بتانال پروگرس ا.اف (Betanal progress OF)           %4/27        EC
این علف‌کش شامل فن مدیفام 91 گرم در لیتر، دس مدیفام 71 گرم در لیتر و اتوفوموزیت 112 گرم در لیتر می‌باشد.
تاریخ ثبت:  فرمولاسیون 1 :  سال 1377 ؛ فرمولاسیون 2: سال 1384
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه: فن مدیفام و دس مدیفام توسط برگ‌ها جذب می‌شود و اتوفوموزیت توسط ساقه و ریشه جذب می‌شود.  
ماندگاری در خاک(نیمه عمر):فن مدیفام 26 روز، دس مدیفام 43 روز و اتوفوموزیت 20 تا 30 روز
موارد مصرف در ایران:
 علف‌های هرز پهن‌برگ در چغندرقند ] 2 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله درچغندرقند؛ پهن‌برگ‌های یکساله  در چغندر علوفه ای، چغندر لبویی، چغندرقند و توت فرنگی
راهنمای مصرف:
•مصرف بتانال پراگرس آام به صورت یک نوبت سم‌پاشی به مقدار 4 لیتر از فرم تجاری در هکتار، در مرحله 2 تا 4 برگی چغندرقند و یا در دو نوبت، هر بار به مقدار 2 لیتر در هکتار در مرحله کوتیلدونی و یک هفته بعد به کار می رود.
•بتانال پراگرس ااف به مقدار 3 تا 5/3 لیتر در هکتار در مرحله 4 برگی چغندرقند و یا در 2 نوبت هر بار 5/1 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگی علف‌های هرز.
•توصیه می‌شود از سم‌پاشی با حجم کم استفاده شود.
•هر چند این علف‌کش به صورت تماسی تأثیر می‌کند اما باقیمانده آن در خاک مؤثر می‌باشد، مگر این که میزان مواد آلی خاک بیش از 5 درصد باشد که در آن صورت مقدار باقی مانده کاهش می‌یابد.
•بهترین نتیجه تیمار زمانی حاصل می‌شود که سم‌پاشی در مرحله کوتیلدونی علف‌های هرز انجام شود.
•در جاهایی که عملیات سم‌پاشی به صورت نواری و پیش رویش انجام می‌شود باید زمان بندی سم‌پاشی بر اساس اندازه علف‌های هرز باشد.
•ممکن است همه علف‌های هرز حساس با اولین سم‌پاشی از بین نروند. از این جهت تکرار سم‌پاشی بر اساس یک برنامه مشخص ضروری است.
•شدت تأثیر فن مدیفام و دس مدیفام با افزایش درجه حرارت و رطوبت افزایش می‌یابد. از این جهت کاربرد این علف‌کش در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد توصیه می‌شود و بهتر است عملیات سم‌پاشی بعد از ظهرها انجام شود.  
•مصرف علف‌کش‌ بیشتر از دوز توصیه شده سبب کریستاله شدن محلول می‌شود. علاوه بر این چنانچه محلول سم ظرف 2 ساعت مصرف نشود(به خصوص اگر دمای آب زیر 5 درجه باشد) کریستاله شدن اتفاق خواهد افتاد.
•قبل از سمپاشی محلول علف‌کش و جهت از بین رفتن بقایای سموم مورد استفاده قبلی(بخصوص علف‌کش‌های هورمونی یا سولفونیل اوره)، سمپاش را بخوبی بشوئید.
•آخرین سم‌پاشی زمانی انجام شودکه علف‌های هرز تازه روئیده در ردیف‌ها با گیاه مورد نظر تماس پیدا نکرده باشند.
•وقوع یخ زدگی در مدت زمان 7 روز بعد از سم‌پاشی ممکن است موجب عدم ترمیم گیاهان زراعی شود.
احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش روی گیاهانی که تحت تنش تغذیه، باد و حمله آفات و بیماری‌ها قرار گرفته اند توصیه نمی‌شود. علاوه بر این، در شرایطی که شدت نور زیاد است مصرف نشود.
•خاک خشک و دارای مواد آلی بالا باعث کاهش تأثیر علف‌کش می‌شود.
•این علف‌کش بر روی علف‌های هرز مرغ، گاوپنبه، دم روباهی موشی(Alopecurus myosuroides)، آنتمیس، خارلته، پنجه مرغی، ماتریکاریا و گاوچاق کن تاثیر بسیار اندک داشته و یا بی تاثیر است.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای ماهی‌ها و دیگر موجوادت آبزی خطرناک می‌باشد و نباید آب‌های سطحی و نهرها را با علف‌کش و یا مخازن آغشته به علف‌کش آلوده کرد.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،
desmedipham+phenmedipham + ethofumesat