کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دی کلروپروپن + متیل ایزوتیوسیانات
نماتدکش تدخینی شامل 80% دی کلروپروپن از گروه هیدروکربن‌های هالوژنه و 20% متیل ایزوتیوسیانات از مشتقات ایزوتیوسیانات
فرمولاسیون:
1. ورلکس          Vorlex                      100%              SL
2. دای تراپلکس Di – Trapex              100%              SL
تاریخ ثبت: 14/6/55
نحوه اثر: دی‌کلروپروپن با یک سری آنزیم‌های حیاتی که دارای گروه سولفیدریل، آمینو یا هیدروکسیل هستند واکنش داده و مولکول دی‌کلروپروپن ‌منهای یکی از اتم‌های کلر آن، جایگزین یکی از اتم‌های هیدروژن در ساختمان آنزیم می‌شود. در نتیجه، کارایی آنزیم‌ها مختل می‌شود. متیل ایزوتیوسیانات نیز میل ترکیبی بالایی با گروه آمینی و هیدروکسیل داشته و از این طریق موجب اختلال عمومی در کار سلول می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
نماتد مرکبات، نماتد ریشه‌گره‌ای توتون
راهنمای مصرف:
قبل از کشت و در حرارت C˚ 25-20، جهت ضدعفونی خاک به کار می‌رود.
احتیاط‌های لازم:
•این سم دارای خاصیت گیاه‌سوزی شدید می‌باشد.
•ضدعفونی خاک باید زیر نظر کارشناس انجام شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  220- 72 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 136 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 14/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 05/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا. این ترکیب برای زنبور عسل غیرسمی است.
dichloropropene + methylisothiocyanate