کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

متالاکسیل
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از گروه آسیل‌آلانین‌ها
فرمولاسیون:
1. ریدومیل Ridomil        % 5              G
تاریخ ثبت: 21/11/70 ثبت موقت سه سال – تمدید لغایت 86
نحوه اثر: جلوگیری از سنتز RNA
موارد مصرف در ایران:
بوته‌میری جالیز، سفیدک داخلی خیار و مرگ گیاهچه گیاهان زینتی
موارد مصرف در سایر کشورها:
از متالاکسیل می‌توان برای کنترل فیتوفترا، پی‌تیوم، سفیدک‌های داخلی و زنگ سفید خاجیان استفاده کرد. این ترکیب را می‌توان از طریق ضدعفونی بذر، خیساندن خاک، فروبردن ریشه در محلول قارچ‌کش و سم‌پاشی اندام‌های هوایی استفاده نمود.
راهنمای مصرف:
•بوته‌میری جالیز: کاربرد 25-20 کیلوگرم قارچ‌کش در هکتار.
•سفیدک داخلی جالیز: محلول‌پاشی به میزان  25-20  کیلوگرم در هکتار، به محض بروز نشانه‌های بیماری و تکرار آن به فاصله 15 روز.
•کاربرد این قارچ‌کش در خاک‌های غنی از مواد آلی ممکن است نتایج دلخواه را در پی نداشته باشد.
•در مواردی که به صورت خاک کاربرد استفاده می‌شود، بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که خاک مرطوب باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  663 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 923 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 100 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 28 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 200 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زیان‌آور است، لذا از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید.
metalaxyl