کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
قارچ‌کش و باکتری‌کش حفاظتی از گروه ترکیبات غیرآلی
فرمولاسیون
1. مخلوط بردو Bordeaux mixture               % 18          SC  
2. بردوفیکس  Bordeux Fix                        %18          SC
تاریخ ثبت: 1/10/47 – 12/10/73
نحوه اثر: اثر قارچ‌کشی این ترکیب به یون مس مربوط می‌شود. مس به صورت کاتیون Cu2+ به راحتی در قارچ‌های حساس تجمع می‌یابد. این کاتیون با آنزیم‌هایی که دارای گروه سولفیدریل، هیدروکسیل، آمینو یا کربوکسیل هستند کمپلکس تشکیل داده و آن‌ها را غیر فعال می‌نماید. در نتیجه موجب بروز اختلال عمومی در متابولیسم شده و انسجام متابولیکی یاخته را برهم می‌زند.
موارد مصرف در ایران:
شانکر باکتریایی در درختان میوه هسته‌دار، بیماری غربالی در درختان میوه، پیچیدگی برگ در هلو، گموز در مرکبات، گموز در پسته، پوسیدگی فیتوفترایی طوقه در درختان هسته‌دار و دانه‌دار، شانکر سیتوسپورایی در درختان میوه، شانکر باکتریایی در لیموترش، آتشک در درختان میوه دانه‌دار، پیچیدگی برگ در هلو، لکه‌آجری در بادام و آنتراکنوز در گردو.
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل طیف وسیعی ار بیماری‌های قارچی و باکتریایی از جمله شانکر‌های  باکتریایی (مانند شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار) و قارچی درختان میوه (مانند شانکر سیتوسپورایی، نکتریایی و غیره)، سوختگی‌های باکتریایی و قارچی، سفیدک‌های داخلی و غیره  
راهنمای مصرف:
•شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار: محلول‌پاشی به نسبت یک درصد، یک نوبت در مرحله تورم جوانه و یک نوبت موقع ریزش برگ‌ها.
•غربالی درختان میوه: محلول‌پاشی به نسبت 2 درصد، سم‌پاشی پاییزه بعد از ریزش برگ‌ها، زمستانه بعد از تورم جوانه‌ها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگ‌ها و در صورت لزوم تکرار به فاصله 14 روز.
•گموز مرکبات، گموز پسته و پوسیدگی فایتوفترایی طوقه درختان هسته‌دار و دانه‌دار: به منظور پیشگیری، در مناطق آلوده، بهتر است در فصل بهار، قبل از بارندگی طوقه درختان، ریشه‌های مجاور و تنه درخت تا ارتفاع 70 سانتیمتری با ترکیب بردو 5 تا 10 درصد سم‌پاشی و آغشته گردد. همچنین در درختان آلوده، در صورتی که وسعت محل آلوده کمتر از نصف دور تنه باشد می‌توان جهت معالجه، پوست آلوده را همراه با کمی پوست سالم تراشید و سپس محل آن را با ترکیب بردو یا بردوفیکس غلیظ ضدعفونی نموده و با چسب باغبانی پوشاند.
•شانکر سیتوسپورایی درختان میوه: محلول‌پاشی به نسبت 2 درصد، یک نوبت سم‌پاشی در پاییز پس از  ریزش برگ‌هاو یک نوبت در اواخر بهار. تراشیدن شانکر و پانسمان آن با ترکیب بردو 8 درصد یا بردوفیکس غلیظ
•شانکر باکتریایی لیموترش: در صورتی که آلودگی بیش از 5 درصد باشد، محلول‌پاشی به نسبت 5/0 درصد، یک نوبت قبل از گل‌دهی.
•آتشک درختان میوه دانه‌دار: محلول‌پاشی به نسبت یک درصد طی 4 نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه، نوبت دوم، زمان باز شدن 5 درصد شکوفه‌ها، نوبت سوم، زمان باز شدن 50 درصد شکوفه‌ها و نوبت چهارم، زمان باز شدن کامل شکوفه‌ها
•لکه‌آجری بادام: محلول‌پاشی به نسبت یک درصد، نوبت اول پس از ریزش گلبرگ‌ها و نوبت‌های بعدی به فاصله 12 روز
•آنتراکنوز گردو: محلول‌پاشی به نسبت نیم تا یک درصد، دو نوبت سم‌پاشی زمستانه بعد از ریزش برگ‌ها و دو نوبت سم‌پاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ‌ها.
•مخلوط بردو باید به صورت تازه در هنگام مصرف تهیه شده و بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد. برای تهیه یک‌صد لیتر مخلوط بردو یک درصد، مقدار یک کیلوگرم سولفات مس آب‌دار CuSO4+ 5H2O و یک کیلوگرم آهک Ca(OH)2 را به صورت جداگانه در حدود 5 لیتر آب یا بیشتر حل کرده و پس از اختلاط حجم مخلوط به 100 لیتر رسانده می‌شود.
•در پاره‌ای از موارد مخلوط بردو ممکن است با غلظت بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
•در مورد بیماری‌هایی مانند گموز مرکبات، گموز پسته، شانکر باکتریایی درختان هسته‌دار، شانکر باکتریایی گردو و سایر شانکر‌های قارچی و باکتریایی، جراحی و تراشیدن نسج آلوده ضرورت دارد. به این منظور باید بافت آلوده همراه با قسمتی از بافت سالم اطراف کاملاً با چاقو برداشته شود. سپس محل آلوده را می‌توان با استفاده از خمیر بردو یا بردوفیکس غلیظ (بدون رقیق کردن) پانسمان نمود.
احتیاط‌های لازم:
•مخلوط بردو نباید با سموم فسفره و کاربامات‌ها و نیز سمومی که در محیط قلیایی تجزیه می‌شوند مخلوط شود .
•هلو به ترکیب بردو حساس می‌باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی زیان‌آور است. آب‌های سطحی را با مواد شیمیایی یا ظروف مصرف شده آلوده نکنید.
•برای دام‌ها زیان‌آور است. همه دام‌ها را به مدت حداقل 3 هفته از مناطق سم‌پاشی شده بیرون نگه دارید
bordeaux mixture