کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از گروه بنزیمیدازول‌ها
فرمولاسیون:
 1. دروزال      (Derosal                   %60-50 WP                                    
 2. باویستین (Bavistin                    %60-50 WP                                    
تاریخ ثبت: 23/2/53 و 20/1/54
نحوه اثر: نقطه اثر کاربندازیم جلوگیری از سنتز بتاتوبولین است که درنتیجه، موجب اختلال در تقسیم هسته می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
سیاهک آشکار گندم و جو ، سرکوسپورای چغندرقند، مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی
موارد مصرف در سایر کشورها:
ضدعفونی بذر غلات به منظور کنترل Septoria، Fusarium، کنترل سفیدک پودری (Blumeria graminis) و لکه چشمی غلات (Pseudocercosporella)، کنترل Sclerotinia و  Alternaria در کلزا، سفیدک پودری Erysiphe betae)) و لکه‌برگی سرکوسپورایی (Cercospora beticola) در چغندرقند، سفیدک پودری (Uncinula necator) و کپک خاکستری (Botrytis cinerea) در انگور، Cladosporium و Botrytis در گوجه‌فرنگی، سفیدک پودری و لکه سیاه در درختان میوه دانه‌دار، مومیایی درختان میوه هسته‌دار و غیره.
راهنمای مصرف:
•سیاهک آشکار گندم و جو : ضدعفونی بذر قبل از کاشت به نسبت 2 در هزار.
•لکه برگی سرکوسپورایی در چغندرقند: محلول‌پاشی به محض بروز نشانه‌های بیماری. 
•مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه در گیاهان زینتی: ضدعفونی خاک خزانه یا گلدان با مصرف حدود 10 گرم سم در متر مربع و به هم زدن خاک تا عمق 10 سانتی‌متری به منظور کنترل Fusarium و Rhizoctonia
•کاربندازیم با ترکیبات قلیایی مانند لایم سولفور سازگاری ندارد.
•کاربندازیم از طریق ضدعفونی بذر جهت کنترل سیاهک‌های پنهان و آشکار، فوزاریوم و سپتوریا در غلات و کنترل ریزوکتونیا در پنبه مؤثر است.
احتیاط‌های لازم:
•این قارچ‌کش را در شرایط تنش خشکی بکار نبرید. بارش باران یا آبیاری پس از کاربرد سم ممکن است موجب بهبود کنترل بیماری شود.
•برای به تأخیر انداختن بروز نژادهای مقاوم، باید به طور متناوب از قارچ‌کش‌هایی با نقطه اثر متفاوت استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  6400 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 15595- 5826 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 61/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 22/0- 13/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 50 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•کاربندازیم برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زیان‌آور است، لذا از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید.
carbendazim