کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دس مدیفام
علف‌کش انتخابی، از گروه فنیل کاربامات
فرمولاسیون:
 بتانال آ. ام Betanal AM     w/v         %7/15    EC
تاریخ ثبت:  سال 1365
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط برگ‌ها و قابل انتقال در آپوپلاست  
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها،  خشک شدن برگ‌ها و در نهایت مرگ گیاه ظرف 4 تا 7 روز در آب و هوای گرم.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 34 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ، از جمله تاج خروس وحشی و تعداد محدودی از کشیده برگ‌ها در مزارع چغندرقند]5 تا 7 لیتردر هکتار[
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف این علف‌کش 5 تا 7 لیتر در هکتار می‌باشد.
•بهترین زمان مصرف در چغندرقند بعد از مرحله دو برگ حقیقی چغندرقند است.
•غالبا در ترکیب با فن مدیفام و اتوفوموزیت بکار می رود.
•این علف‌کش تنها در برگ‌ها عمل کرده و تأثیر آن به نوع خاک و رطوبت محیط بستگی چندانی ندارد.
•بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که علف‌های هرز در مرحله کوتیلدونی باشند.
•عملیا ت سم‌پاشی را در بعداز ظهر و در زمانی که دمای هوا 22 درجه سانتی گراد باشد انجام دهید.
•رطوبت بالا کارآیی علف‌کش را افزایش می دهد.
•بهترین نتیجه زمانی بدست می آید که با ظهور طیف دوم علف‌های هرز عملیات سم‌پاشی تکرار شود.
•مرگ گیاه در هوای سرد تا 2 هفته بطول می انجامد.
•وقوع بارندگی تا 6 ساعت بعد از سم‌پاشی تأثیر علف‌کش را کاهش می دهد. 
ملاحظات زیست محیطی:
•این علف‌کش برای پستانداران دارای سمیت پایین است.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):10250 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  10000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 6/0 تاکمتر از 7/1  میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
•آب‌شویی این علف‌کش در خاک کم است.
•محصولات تیمار شده با این علف‌کش را به مصرف دام نرسانید.
desmedipham