کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دیفلوفنیکان+ ایزوپروترون
علف‌کش تماسی، مخلوط(50+500 ) ، دومنظوره و پایدار
فرمولاسیون: 
پنتر     Panter                %55          SC 
تاریخ ثبت:  سال 1383
موارد مصرف در ایران:
کنترل علف‌های هرز در مزارع گندم و جو
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ یکساله در مزارع گندم و جو زمستانه، چاودار و گندم بهاره
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 2 تا 5/2 لیتر در هکتار و بهترین زمان مصرف این علف‌کش پس از کاشت و قبل از رویش گندم(پیش رویش) می‌باشد.
•بهترین نتیجه وقتی حاصل می شود که رطوبت بستر کشت در مراحل قبل  یا بعد از سمپاشی تأمین گردد.
•علف‌های هرز قبل از رویش تا مرحله 6 برگی کنترل می شوند.
•علف‌کش را در خاک مرطوب استفاده کنید ولی در خاک غرقاب شده استفاده نکنید.
•در مرحله آماده سازی بستر کشت باید کاه و کلش جمع آوری شوند.
•حداکثر دفعات سمپاشی یک بار در روی هر محصول می باشد.
•سمپاشی در مزرعه چاودار و چچم زمستانه به صورت پیش رویشی انجام شود.
•غیر از موارد اشاره شده برای سایر غلات و محصولات دیگر توصیه نمی شود.
•کاربرد پنتر روی خاک‌های شنی، خیلی سبک، خاک‌های سنگریزه دار و خاک‌هایی که بیشتر از 10 درصد مواد آلی دارند به دلیل احتمال خسارت به گندم، توصیه نمی شود.
•در زمان پیش بینی بارندگی شدید و یا  در محصولاتی که تحت فشار یخ زگی، کمبود مواد غذایی، حمله آفات و بیماری‌ها هستند، توصیه نمی شود.
•بعد از کاربرد سم از صاف کردن زمین خودداری شود و تا بهار زمین را غلتک نزنید.
•آخرین نوبت سمپاشی برای گندم و جو قبل از پیدایش دومین بند ساقه (GS32) و یا در اسفند و برای تریتیکاله و چچم قبل از رویش می باشد.
•بعد از پیدایش گندم زمستانه و جو و قبل از پایان اسفندو قبل از رسیدن محصولات به مرحله دومین گره (GS32) آنها را سمپاشی کنید.
•بذر را در عمق مناسب 25 میلی متری قرار دهید به طوری که بذرها با خاک پوشانده شوند.
احتیاط‌های لازم:
•در شرایطی که پنتر در اوایل پاییز مورد استفاده قرا می گیرد، ممکن است علف‌های هرزی که در بهار جوانه می زنند کنترل نشوند.
•در شرایط آب و هوایی سرد تأثیر علف‌کش کند می‌شود.
 ملاحظات زیست محیطی:
•برای ماهی‌ها و دیگر موجوادت آبزی بسیار خطرناک می باشد و نباید آب‌های سطحی به این علف‌کش  آلوده شوند.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 2000 + 2417 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران. 
•کاربرد ایزوپروتورون در خاک‌های سله بسته، خشک و غرقاب شده و در جاهایی که بارندگی سنگین منجر به آلودگی زه آب می‌شود، توصیه نمی شود.
isoproturon + diflufenican