کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
دیفنوکونازول
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. دیویدند Dividend          %3                 FS
2. دیویدند Dividend        % 3                DS
تاریخ ثبت: علیه سیاهک پنهان: 4/8/77 به مدت 3 سال، تمدید لغایت 86 ؛ علیه سیاهک آشکار؛ 14/4/78 به مدت 3 سال ، تمدید لغایت 86؛ علیه پنهان معمولی گندم : 17/3/78 به مدت 3 سال، تمدید لغایت 86 (2) -  21/9/79 به مدت 3 سال ، تمدید لغایت 85؛ 3/2/86 جهت سیاهک پنهان پاکوتاه(1)
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
کنترل سیاهک پنهان، آشکار و پاکوتاه درگندم
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنتـرل طیف وسیـعی از قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی متعلـق به گروه آسکـومیست‌ها، بازیدیومیسـت‌ها و قارچ‌های ناقص شامل Alternaria، Ascochyta، Cercospora، Cercosporidium، Colletotrichum، Guignardia، Mycosphaerella، Phoma، Ramularia، Rhizoctonia، Septoria، Venturia، سفیدک‌های پودری، زنگ‌ها و برخی از عوامل بیماری‌زای بذرزاد. این قارچ‌کش از طریق ضدعفونی بذر یا محلول‌پاشی برای کنترل مجموعه‌ای از بیماری‌های قارچی در انگور، درختان میوه دانه‌دار و هسته‌دار، سیب زمینی، چغندرقند، کلزا، موز، غلات، برنج، سویا، گیاهان زینتی و سبزیجات مختلف به کار می‌رود.    
راهنمای مصرف:
•سیاهک پاکوتاه گندم: ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار (1)  
•سیاهک پنهان: ضدعفونی بذر به میزان 1 در هزار (1 یا 2)
•سیاهک آشکار گندم: ضدعفونی بذر به میزان 2 در هزار (1)
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  1453 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 18/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 77/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 187 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک می‌باشد، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.  
difenoconazole