کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دیوران+ بروماسیل
علف‌کش انتخابی با طیف وسیع از گروه فنیل اوره+ اوراسیل
فرمولاسیون:
کراوار       Krovar               %80        WP
تاریخ ثبت:  سال 1356
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در باغات مرکبات] 6/1 تا 8/4 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار[
راهنمای مصرف:
•میزان مصرف بسته به نوع خاک و گونه علف‌های هرز 6/1 تا 8/4 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار قبل از رویش علف هرز.
•جهت تأثیر علف‌کش رطوبت مناسب زمین ضروری می باشد.
diuron + bromacil