کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دیکلوفوپ متیل
علف‌کش انتخابی، سیستمیک و تماسی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید
فرمولاسیون:
ایلوکسان         Iloxan               %36          EC             
تاریخ ثبت:  سال 1359
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: تخریب غشاء سلولها، کاهش دهنده کلروفیل و بازدارنده فتوسنتز، ACCase  و فعالیت مریستمها
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب عمدتاً توسط برگ‌ها و مقداری نیز توسط ریشه‌ها در خاک مرطوب سورت می گیرد. این علف‌کش در گیاه انتقال می‌یابد.
علائم تأثیر در گیاه: علائم در مصرف پیش رویش به کندی ظاهر می‌شود. در گونه‌های باریک برگ حساس رشد ساقه و ریشه تضعیف می‌شود، سپس پژمردگی و لکه‌های کلروز به صورت پراکنده ظاهر می‌شود.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): کمتر از 2 ماه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز کشیده برگ در گندم و جو] 5/2 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز باریک برگ در مزارع گندم، جو و چاودار و پهن‌برگ‌هایی همچون سویا، چغندرقند، کلزا، آفتابگردان، لگوم‌ها، براسیکا، هویج، کرفس، شبدر،‌ یونجه، کاهو، اسفناج، سیب زمینی، خیار، نخود، لوبیا، گوجه فرنگی و پیاز
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 5/2 لیتر در هکتار  بعد از رویش علف‌های هرز و در مرحله 2 تا 4 برگی و یا در زمانی که گندم وارد مرحله پنجه‌زنی شده است.
•ایلوکسان یولاف وحشی و چچم را بخوبی کنترل می‌کند ولی جهت کنترل فالاریس بهتر است از سایر باریک برگ کشها(مثل گراسب و تاپیک) استفاده شود.
•با توجه به کاهش کارآیی ایلوکسان در اختلاط با علف‌کشهای هورمونی(مثل توفوردی)، باید فاصله زمانی کاربرد آن و این علف‌کشها حداقل 5 تا 7 روز باشد.
•در صورت مسمومیت از سولفات سدیم و مشتقات آدرنالین استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش در محصولاتی همچون ذرت، سورگوم، یولاف، برنج، نیشکر و پنبه محدودیت دارد.
•کاربرد این علف‌کش در اختلاط با سایر علف‌کشها همراه با محدودیت است.
ملاحظات زیست محیطی:
•این علف‌کش برای پستانداران دارای سمیت پایین است.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 481 تا 693 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1100 تا 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 23/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
•مزارع تیمار شده را قبل از برداشت به مصرف دامها نرسانید.
•علوفه برداشت شده از مزارع تیمار شده تا 60 روز به مصرف دام نرسند.
diclofop methyl