کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

دیکوفول
کنه‌کش تماسی با کمی خاصیت حشره‌کشی از گروه ارگانوکلره
فرمولاسیون:
کلتان Kelthane          w/v %5/18           EC      
 تاریخ ثبت: 1/10/47        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: : کنه‌کش عصبی
موارد مصرف در ایران:
 کنه تار عنکبوتی در پنبه [5/2 لیتر در هکتار برای پنبه در تیرماه به بعد (1)]، اشجار جنگلی وغیر مثمر [5/1 در هزار(1)]
راهنمای مصرف:
•برای کنترل کنه در پنبه 5/2 لیتر در هکتار از تیرماه به بعد– برای اشجار جنگلی 5/1 در هزار
•به خاطر کلره بودن حدالامکان از کاربرد آن خوداری شود
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  690  میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 265 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 3/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 14/0 میلی‌گرم بر لیتر
dicofol