کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش مختلط سیستمیک با طیف اثر وسیع و دارای تأثیر حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. آرته‌آ (Artea)        % 33       EC             ) 8% + Cyproconazole  25%  (propiconazole
تاریخ ثبت: 19/3/82 به مدت 3 سال (‌ثبت موقت )
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
کنترل زنگ‌های گندم
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل زنگ‌های غلات، سفیدک پودری و سپتوریوز غلات، اسکالد و لکه‌توری جو
راهنمای مصرف:
•3/0 لیتر در هکتار در مرحله تورم خوشه
•در گندم زمستانه کاربرد این قارچ‌کش در بهار ممکن است موجب کاهش ارتفاع ساقه شود ولی بر عملکرد محصول تأثیر نامطلوبی نخواهد داشت
احتیاط‌های لازم:
•پروپیکونازول ممکن است موجب بروز واکنش‌های آلرژیک شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای آبزیان بسیار سمی است و ممکن است تأثیر نامطلوب بلندمدتی بر محیط زیست آبی برجای بگذارد.
cyproconazole + propiconazole