کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تنظیم کننده و عامل رشد گیاه برای افزایش رشد خوشه و اندازه دانه و کاهش پوسیدگی خوشه انگور
فرمولاسیون:
1. برلکس Berelex    5/13        L
2. برلکس Berelex                              gr 10    Tb 
3. برلکس Berelex      %100    EC
تاریخ ثبت: 2/7/52        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: کنترل کننده رشد گیاه 
موارد مصرف در ایران:
تنظیم کننده و عامل رشد گیاه برای افزایش رشد خوشه و اندازه دانه و کاهش پوسیدگی خوشه انگور
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  15000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 155 میلی‌گرم بر لیتر،
gibberelic acid