کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

موش کش، از گروه آنتی کواگولانت
فرمولاسیون:
اکتوزین سی Actosin – C  %19/0 + %006/0 B             
تاریخ ثبت: 7/10/71 ثبت موقت سه سال – 29/2/76 تمدید به مدت 3 سال        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: موش کش ضد انعقاد خون
موارد مصرف در ایران:
موش‌های انباری و ورامین
راهنمای مصرف:
•طعمه آماده مصرف
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 204-95 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  6/0- 3/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 4/0 میلی‌گرم بر لیتر
chlorophacinone + sulfaquinoxaline