کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
توتال Total            w/v         %5+75WG           
تاریخ ثبت:  سال 1385
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS) یا استوهیدروکسی اسید سینتاز(AHAS) و در نهایت توقف تقسیم سلول و رشد
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه و قابل انتقال درسیمپلاست و آپوپلاست
موارد مصرف در ایران:
کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ و نازک برگ در مزارع گندم
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 40 تا 50 گرم در هکتار بصورت پس رویشی با رعایت تناوب با سایر  علف‌کش‌ها.
•بهترین زمان مصرف ابتدا تا انتهای پنجه‌زنی گندم است.
•این علف‌کش به همراه 1250 میلی لیتر سورفاکتانت توصیه می‌شود.
•این علف‌کش فقط برای استفاده در تناوب گندم / پنبه مصرف شود.
•علف‌کش تنها بصورت اسپری مایع استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش در مزارع جو همراه با محدودیت است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 5000  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
sulfosulfuron + metsulfuron – methyl