کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک از گروه تیوکاربامات 215
فرمولاسیون:
رونیت       Ro- Neet          %7/72     EC           
تاریخ ثبت:  سال 1353
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده رشد جوانه‌های انتهایی و بافت‌های مریستمی
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب توسط ریشه و برگ و قابل انتقال در گیاه
علائم تأثیر در گیاه:  عدم سبز شدن جوانه، متورم شدن اندام‌های هوایی در صورت جوانه‌‌زنی، رویش غیر طبیعی برگ‌های اولیه
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 25 روز
موارد مصرف در ایران:
 علف‌های هرز در چغندرقند ]4تا5 لیتردر هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز پهن‌برگ و اویارسلام زرد و ارغوانی در چغندرقند، چغندر لبویی، اسفناج
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 4 تا5 لیتردر هکتار و زمان کاربرد آن قبل از کاشت و مخلوط با خاک می‌باشد.
•جهت تاثیر بهتر سم باید عمق اختلاط سیکلوات با خاک یکنواخت و 5 تا 8 سانتی متر باشد.
•برای نتیجه گیری بیشتر باید کشت بذر بلافاصله بعد از سمپاشی انجام شود.
•کاربرد این علف‌کش در اختلاط با پیرامین نیز ممکن است. این مخلوط می تواند در محل تنک چغندرقند نیز بکار رود. در این حالت نیز باید بعد از سمپاشی کولتیواتور زد.
•سیکلوات در خاک‌های سنگین رسی و یا خاک‌های دارای مواد آلی زیاد، مقاوم به شکستگی است.
احتیاط‌های لازم:
•سیکلوات را نمی توان با حشره‌کشها و قارچ کشها بصورت مخلوط بکار برد.
•طول دوره تاثیر علف‌کش در خاک کوتاه است. از این جهت باید علف‌های هرزی که بعد جوانه می زنند را با کولتیواتور حذف کرد.
•کاربرد این علف‌کش تنها در استان خوزستان توصیه می شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•خسارت ناشی از فرار علف‌کش پایین است.
•سمیت این علف‌کش برای پستانداران کم است.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 2000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  2000 تا 56000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 5/4 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
•سیکلوات در خاک‌های رسی و دارای مواد آلی کاملا به آب‌شویی مقاوم شده و از این جهت به آب‌های زیرزمینی وارد نمی‌شود. این علف‌کش در خاک‌های لومی و شنی قابل انتقال به لایه‌های پایین است.
cycloate