کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی
فرمولاسیون:
اکویشن پرو     (Equation pro) (سیموکسانیل30% + فاموکسادون %5/22)  % 5/52   WDG
تاریخ ثبت: 19/12/81  ثبت موقت 1 سال و تمدید لغایت 86 ؛ 21/10/83 برای مدت 3 سال ( موقت )
نحوه اثر: فاموکسادون از کارکرد آنزیم ubiquinol cytochrome c oxidoreductase در کمپلکس III تنفس سلولی جلوگیری می‌کند. اما در مورد سیموکسانیل، نحوه اثر به خوبی شناخته نشده است. این ترکیب از بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها در Phytophthora cinnamomi و Botrytis cinerea جلوگیری می‌کند؛ اما ممکن است این تأثیر، ناشی از تعامل قارچ‌کش با فرایند‌های متابولیکی میزبان باشد
موارد مصرف در ایران:
بادزدگی سیب زمینی و سفیدک داخلی کدوییان
موارد مصرف در سایر کشورها:
عمدتاً برای کنترل بادزدگی سیب‌زمینی استفاده می‌شود.
راهنمای مصرف:
•200 گرم در هکتار برای کنترل سفیدک داخلی کدوییان
•400 گرم در هکتار برای کنترل بادزدگی سیب زمینی
•این فرمولاسیون در بردارنده‌ی دو ماده مؤثره با نحوه اثر متفاوت بوده و در برابر نژادهایی که به قارچ‌کش‌های گروه فنیل آمید مقاومند مؤثر است.
•به منظور کاهش احتمال بروز مقاومت در برابر استروبیلورین‌ها، این فراورده باید در قالب یک برنامه مدیریت مقاومت در برابر قارچ کش‌ها مورد استفاده قرار گیرد..
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 011/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 012/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 25 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک می‌باشد، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
famoxadone + cymoxanil