کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

فرمون حشره ماده کرم چوبخوارپسته + حشره‌کش پایرترویید (kill & Attract)
فرمولاسیون:
کرما کیل (kerma - kill) %2 pheromone k.pistaciella + %6 permethrin    (PA)   Past
تاریخ ثبت: 30/11/85 به مدت 3 سال        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: جذب حشره نر به فرمون حشره ماده و تماس آن با حشره‌کش عصبی از گروه پایرترویید  (Attract  & Kill)
موارد مصرف در ایران:
پروانه کرم چوبخوار پسته [7- 5 قطره به ازای هردرخت ( 50 mg )]
راهنمای مصرف:
•برای استفاده از این ترکیب بهتر است ارتفاع درختان از 5/2 متر تجاوز نکند.
•مقدار مصرف فرمولاسیون در هر هکتار حدود 100 گرم است
•تعداد 7 و 5 قطره بر روی شاخه‌های تمام درختان قرار داده شود. هر قطره در حد امکان بر روی یک شاخه در قسمت بالای تاج درخت و در جهات مختلف  جغرافیایی  آن قرار داده شوند
•این روش قبل از شکار اولین پروانه توسط تله‌های Monitoring و به عبارت دیگر قبل از آغاز فعالیت حشرات کامل انجام شود.
•به صورت یک بار استفاده در سال بر روی شاخه‌های اصلی درختان پسته است.
•دوره نگهداری ترکیب  حداکثر یک سال در شرایط مطلوب است.
Kermania pistaciella female phermone +permethrin