کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

فعال کننده، نفوذ کننده، افزایش دهنده  اثر گلیفوزیت
فرمولاسیون:
1. اتیلن تی تی 15 مویان Ethylan T – T – 15 – moy     %2/8    L
2. اتیلن تی تی 15 مویان Ethylan T – T – 15 – moyan %2/81    L                 
 تاریخ ثبت: 27/6/68 ثبت موقت – تمدید لغایت 87        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: فعال کننده، نفوذ کننده، افزایش دهنده  اثر گلیفوزیت
موارد مصرف در ایران:
به عنوان مویان همراه با گلیفوزیت که باعث صرفه جویی در مصرف آن می‌شود ، استفاده می گردد
راهنمای مصرف:
•به نسبت 5 در هزار یا دو لیتر در هکتار همراه با 6 تا 8 لیتر گلیفوزیت
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران   620 میلی‌گرم بر کیلوگرم
frigate