کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه آریل آمینو پروپیونیک اسید
فرمولاسیون:
سافیکس بی دبلیو Suffix BW     w/v          %20  EC          
تاریخ ثبت:  سال 1370
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسید چرب ، ممانعت از تقسیم و طویل شدن سلولها و در نهایت مانع رشد گیاه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز (یولاف وحشی) در مزارع گندم و جو] 3 لیتر  در هکتار[
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 4 لیتر در هکتار در مرحله 3 برگی تا ساقه رفتن گندم و جو .
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش تنها برای کنترل یولاف وحشی در ایران به ثبت رسیده است.
•کاربرد آن در اختلاط با علف‌کشهای هورمونی موجب کاهش شدید کارآیی آن می‌شود. فاصله زمانی کاربرد این علف‌کشها باید حداقل یک هفته باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):4000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2000 >  میلی‌گرم در کیلوگرم برای پرندگان و 3/3 میلی‌گرم در لیتر برای ماهی‌ها
flamprop –m- isopropyl