کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش سیستمیک اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی متشکل از  فلوزیلازول از گروه تری‌آزول‌ها و کاربندازیم از بنزیمیدازول‌ها
فرمولاسیون:
آلرت (Alert)    % 5/37SE                  (25%carbendazim   + 5/12% flusilazole )
تاریخ ثبت: 21/10/83 به مدت 3 سال (‌موقت )
نحوه اثر: نحوه اثر فلوسیلازول جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول و نحوه اثر کاربندازیم ممانعت از سنتز توبولین است.
موارد مصرف در ایران:
سپتوریوزگندم
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل زنگ‌های غلات، لکه چشمی غلات، سپتوریوز غلات، لکه برگی فومایی کلزا، سفیدک پودری غلات، سفیدک پودری چغندرقند، زنگ چغندرقند و غیره.
راهنمای مصرف:
25/1 لیتر در هکتار به صورت محلول‌پاشی جهت کنترل بیماری سپتوریوزگندم.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت فلوزیلازول ( LD50، LC50 ،EC50):  1100 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 1590 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 2/1 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 4/3 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 150 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید
flusilazole + carbendazim