کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش – کنه‌کش تماسی گوارشی و دور کننده از گروه پایرتیروئیدها
فرمولاسیون:
دانیتول (Danitol)        % 10                  EC
تاریخ ثبت: 19/12/64 ثبت 3 ساله و 19/12/69 ثبت 2 ساله و 19/12/71 ثبت دائم
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش و کنه‌کش عصبی،  با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی
موارد مصرف در ایران:
کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری  2 در هزار (1)(1)، مینوز لکه گرد درسیب  7/0 تا 5/0 در هزار به محض تفریخ تخم(1)، مینوز برگ در سویا  5/1-1 لیتر در هکتار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنه گالی در کشمش، پشه گالی در کشمش، سن کاپسیده، زنبورهای (Saw fly)، کنه دو نقطه ای در کشمش سیاه
راهنمای مصرف:
•روی کنه‌های متحرک مؤثر بوده و سبب تلفات آنها می گردد.
•در مورد مینوز لکه گرد سیب به میزان 7/0 تا 5/0 در هزار به محض تفریخ تخم‌ها استفاده می‌شود.
•حداکثر 3 بار تیمار در سال برای تاکستانها توصیه می‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•نباید روی هر محصولی یا گیاه مصرف شود بلکه باید براساس فهرست گیاهان توصیه شده مصرف شود.
•آخرین نوبت سم‌پاشی برای انگور 14 روز بعد از گل دهی توصیه می‌شود.
•در مورد کنه‌های تارتن پنبه با نظر کارشناس و به هنگام طغیان کرم غوزه به میزان 1 لیتر در هکتار مصرف می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 70-7/66 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان1089 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 95/1 میکروگرم بر لیتر
•قابل اشتعال
•برای زنبور در موقع گلدهی گیاه یا علف هرز بسیار خطرناک است و یا در زمان حداکثر فعالیت زنبور مصرف نشود.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی بی نهایت خطرناک است نباید آب‌های سطحی آلوده به حشره‌کش شوند.
•محیط آبی و آب را از سم‌پاشی مستقیم دور نگاه داشت در سم‌پاشی به کمک جریان هوا تا 18 متری حاشیه نهرها و آب‌های سطحی نباید سم‌پاشی کرد.
fenpropathrin