کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

کنه‌کش تماسی از گروه کینازولین
فرمولاسیون:
پراید Pride      w/v%20    SC
تاریخ ثبت: 28/9/76 ثبت موقت اولیه – تمدید لغایت 85        
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: کنه‌کش تماسی مهارکننده متابولیسمی و از تفریح تخم کنه جلوگیری می کند
موارد مصرف در ایران:

کنه قرمز اروپایی درختان سیب [5/0 در هزار]
راهنمای مصرف:
•به میزان 4/0کیلوگرم در هکتار مصرف می شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  134  میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 1747 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  8/3 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 1/4 میلی‌گرم بر لیتر
fenazaquin