کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

نماتدکش سیستمیک از گروه ترکیبات فسفره آلی
فرمولاسیون:
نماکور Nemacur                % 10                 G                            
تاریخ ثبت: 1/9/78 ثبت موقت تمدید لغایت 87 در باغات چای – 3/2/80 ثبت موقت تمدید لغایت 86 در باغات پسته
نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طریق مهار آنزیم استیل کولین استرازدر سیستم عصبی نماتد. 
موارد مصرف در ایران:

نماتد ریشه‌گره‌ای در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای.
راهنمای مصرف:
•نماتد ریشه‌گره‌ای در پسته: محلول‌پاشی خاک باغات پسته به نسبت 15 گرم در هر متر مربع.
•نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشی خاک  باغات چای به نسبت 5 گرم در هر متر مربع.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  6 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 6/1- 7/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 009/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 001/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا
fenamiphos