کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک و تماسی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:

پوما سوپر Puma super           w/v   %75      Ew
تاریخ ثبت:  سال 1372
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق بافت‌های سبز گیاه و قابل انتقال به نقاط مریستمی برگ، ساقه و ریشه 
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ در مزارع گندم و جو
موارد مصرف در سایر کشورها:
دم روباهی، علف قناری، چمن معمولی و یولاف وحشی در گندم زمستانه و بهاره
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف  8/0 تا 1 لیتر در هکتار، در مرحله پنجه‌زنی گندم و یا 1 تا 2 برگی تا تشکیل گره دوم در علف‌های هرز
•بهترین زمان کنترل علف‌های هرز  از مرحله 2 برگی تا مشاهده لیگول برگ پرچم در این گیاهان است. برای خونی واش و چمن معمولی سم‌پاشی در مرحله 2 برگی تا پایان پنجه‌زنی انجام شود.
•مرحله دوم سم‌پاشی می‌تواند بعد از سم‌پاشی پائیزه و در بهار هنگامی که طیف دوم جوانه‌‌زنی علف‌های هرز مشاهده شد، صورت گیرد.
•کاربرد این علف‌کش در اختلاط با علف‌کشهای هورمونی کارآیی آنرا به شدت کاهش می دهد ولی می‌توان آنرا با گرانستار استفاده کرد.
•پوماسوپر در کنترل چچم ضعیف تر از سایر باریک برگ کشها عمل می‌کند.
•در صورت وقوع بارندگی تا 1 ساعت بعد از سم‌پاشی، این علف‌کش توسط باران شسته می‌شود.
•خشکی ناشی از تنش‌های رطوبتی سبب کاهش کارایی این علف‌کش می‌شود.
•حداکثر دوز پیشنهادی دو برابر دوز توصیه شده است.
•یک هفته قبل و بعد از سم‌پاشی از انجام عملیات غلطک، چنگک و یا صاف کردن مزرعه خودداری کنید.
احتیاط‌های لازم:
• کاربرد این علف‌کش در اختلاط با علف‌کش‌های هورمونی توصیه نمی‌شود.
•عملیات سم‌پاشی قبل یا بعد از افت ناگهانی دما یا در روزهای گرم وشب‌های سرد توصیه نمی‌شود.
•کاربرد این علف‌کش در مزارع تحت تنش تغذیه، خشکی، غرقاب، چرا و خاک فشرده توصیه نمی‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای  ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی خطرناک است نباید آب‌های سطحی و نهرها آلوده به مواد شیمیایی شوند.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 2090 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2000> میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 46/0 تا 58/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
fenoxaprop – p -ethyl+ mefenpyridiethyl