کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک و تماسی از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
اکوئیپ Equip           w/v     %5/22      OD             
تاریخ ثبت:  سال 1386
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: ممانعت کننده سنتز ALS و یا AHAS
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق اندام‌های هوایی و قابل انتقال  توسط آوندهای چوبی و آبکش.
علائم تأثیر در گیاه: علائم ظرف 48 ساعت پس از سم‌پاشی ظاهر می‌شود. در ابتدا نقاط مریستمی زرد و سپس نکروزه می شوند و سپس زردی و سپس نکروزه شدن در تمام بخشهای هوایی مشاهده می‌شود.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): کمتر از 10 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در مزارع ذرت دانه ای
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 2 تا 5/2 لیتر در هکتار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):5000  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
foramsulfurom