کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش و کنه‌کش تماسی، گوارشی نسبتاً سیستمیک از گروه فنیل پیرازیل
فرمولاسیون:
رجنت Regent           % 2/0              G
تاریخ ثبت: 9/9/77 ثبت موقت اولیه  - تمدید لغایت 86
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، اختلال روی گیرنده های گابا(GABA) در سیستم عصبی
موارد مصرف در ایران:

کرم ساقه خوار در برنج 40 گرم ماده مؤثره در هکتار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
سرخرطومی ریشه در سبزیجات
راهنمای مصرف:
•20 کیلوگرم از فرم تجاری در هکتار فقط برای یک نوبت سم‌پاشی در سال توصیه می‌شود.
•در تمامی مراحل رشدی گیاه در داخل گلدان می‌تواند استفاده شود.
•کمپوست تیمار شده در سال دوم باید از لحاظ وجود لارو ریشه خوار کنترل شود.
•کمپوست‌های تازه قبل از انتقال به گلدان باید تیمار شود.
•درصورتی که مواد همراه کمپوست تیمار نشود نمی‌توان کنترل قابل قبولی داشته باشیم.
•حداکثر تعداد تیمار به ازای هر محموله کمپوست یک بار می‌باشد.
•قبل از تیمار در سطح وسیع در سطح کوچک روی نمونه‌های گیاهی تست شود.
•برای کمپوست گیاهان آبزی و مرداب نباید استفاده شود.
•آخرین نوبت سم‌پاشی قبل از کاشت گیاه در کمپوست می‌باشد.
•برای انواع کمپوست‌ها می‌توان استفاده کرد اما میزان مصرف آن با افزایش مواد خنثی (20%<) در کمپوست کاهش پیدا می کند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران97-95 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان2000-3/11 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها430-248 میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی 8/3-19/0 میلی‌گرم بر لیتر
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خیلی خطرناک است.
•از آلودگی آب‌های سطحی باید خودداری کرد.
fipronil