کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک از گروه پیریدازینون
فرمولاسیون:
1. پیرامین Pyramin                  %80         WP
2.  پیرامین Pyramin                  %50         SC
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده عمل فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق ریشه‌های علف‌های هرز در حال جوانه‌‌زنی و قابل انتقال از مسیر آپوپلاست  
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 4 تا 8 هفته
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله در مزارع چغندرقند و لبویی]5-4 کیلوگرم در هکتار قبل از رویش [
موارد مصرف در سایر کشورها:
دولپه ای‌های یکساله در پیازهای سوخ دار، چغندر علوفه ای، چغندر، تره، پیازهای سالادی، پیازها، علف چمنی یکساله در پیازهای سوخ دار، چغندر علوفه ای، چغندر، تره، پیازهای سالادی، پیازها،
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویش(نسبت به علف هرز) و بعد از جوانه زدن و تا مرحله 4 برگی چغندر
•به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به گیاه زراعی باید زمان کاربرد پس رویشی کلریدازون با دقت تعیین شود.
•کاربرد مخلوط کلریدازون+ فن مدیفام و یا کلریدازون+ دس مدیفام از هرکدام به مقدار 4 تا 5 (لیتر/ کیلوگرم در هکتار) به صورت پس رویش
•این علف‌کش در ایران بیشتر در مرحله بعد از رویش چغندرقند و ظهور حداقل 2 برگ اصلی در این گیاه( و هنگامی که علف‌های هرز نیز در مراحل 4-2 برگی هستند) و معمولاً در اختلاط با فن مدیفام یا دس مدیفام مصرف می‌شود.
•بهترین نتیجه زمانی بدست می آید که عملیات سم‌پاشی پیش از سبز شدن علف‌های هرز و یا محصول انجام شده و خاک پس از مصرف علف‌کش مرطوب  و یا بارش کافی باران انجام گرفته باشد.
•میزان مصرف به نوع خاک بستگی دارد. جهت اطلاع از جزئیات به برچسب نگاه کنید.
•کلریدازون می‌تواند در شرایط مطلوب به صورت پیش رویشی نیز مصرف شود و در مواردی همراه سیکلوات به صورت پیش کاشت نیز بکار برده می‌شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی در هر فصل زراعی برای کنترل علف‌های هرز چغندر علوفه ای معمولاً  یک‌بار (رفتار پیش رویش) و برای چغندرقند یک‌بار رفتار پیش رویش + سه بار رفتار پس رویش می‌باشد.  برای مصرف بیشترین دوز کلریدازون به برچسب سم مراجعه کنید.
احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش در خاک‌های شنی درشت، شنی یا شنی ریز و یا جاهایی که ماده آلی خاک بیشتر از 5  درصد باشد توصیه نمی‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 2140 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2000 تا 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 32 تا 93 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها 
•این علف‌کش قابل اشتعال است.
•نظر به اینکه کلریدازون برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خطرناک است، نباید آب‌های سطحی یا زیرزمینی با این علف‌کش و ظروف محتوی سم آلوده شوند.
•کلریدازون برای زنبورهای عسل نیز خطرناک است و از این جهت نباید روی محصولات کشاورزی در مرحله گلدهی یا روی گیاهانی که زنبور عسل بصورت فعالانه از آنها تغذیه می کنند بکار رود.
•حداقل به مدت 6 هفته از چرای دام‌ها در مناطق تیمار شده اجتناب شود.
chloridazon