کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش تماسی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید
فرمولاسیون:
تاپیک Topik       w/v         %80         EC
تاریخ ثبت:  سال 1373
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای چرب(بازدارنده ACCase)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق اندام‌های هوایی و تا حدودی ریشه و قابل انتقال در آوندهای چوب و آبکش 
علائم تأثیر در گیاه: زردی و پژمردگی در برگ‌ها و در نهایت نکروزه شدن آنها، ممانعت از رشد ریشه و اندام‌های هوایی و  جدا کردن آسان بوته ازطوقه. علائم مربوطه ظرف 1 تا 3 هفته ظاهر می شوند.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 5 تا 20 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ یکساله در مزارع گندم (یولاف وحشی، علف خونی، چچم، دم روباهی باریک) ] 0.6 تا 0.8 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
یولاف وحشی و سازوی شور(Black grass) در گندم دوروم، چاودار بهاره، گندم بهاره، تریتیکاله، چاودار زمستانه، گندم پائیزه.
 راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 6/0 تا 8/0 لیتر در هکتار، از اوایل تا پایان پنجه‌زنی گندم.
•در صورت کاربرد این علف‌کش به همراه ایمن ساز(کلوکوئینتوست) باید از مصرف این علف‌کش در مزارع جو خودداری شود. کاربرد توام علف‌کش و ایمن ساز) (cloqwintocet)  تحمل محصول به کلودینافوپ – پروپارژیل را بهبود می بخشد.
•هنگامی محلول پاشی کنید که عمده علف‌های هرز جوانه زده اند، لیکن پیش از آنکه رقابت عملکرد را کاهش بدهد.
•تاپیک علف‌های هرز یولاف وحشی، چچم و فالاریس را بهتر از سایر باریک برگ کشهای انتخابی گندم کنترل می‌کند.
•این سم قابلیت اختلاط با توفوردی را ندارد اما می‌توان آنرا به همراه علف‌کش گرانستار استفاده کرد.
•کنترل بهینه هنگامی عملی می‌شود که همه علف‌های هرز چمنی سبز شده باشند. منتظر جوانه‌‌زنی مؤثر بر روی بستر خشک یا کلوخه ای بذور باشید.
•کنترل علف هرز تحت تأثیر نوع خاک، ماده الی یا بقایای کاه واقع نمی‌شود. درصورت وقوع بارندگی ظرف 1 ساعت پس از تیمار، ممکن است کنترل کاهش یابد.
•محصولات تحت تنش یا مبتلا به غرقاب، حمله آفت، بیماری یا یخبندان، نباید توسط این علف‌کش سم‌پاشی شوند.
•کاربرد این علف‌کش  در اختلاط با  ام سی پی آ، مکوپروپ – پی، توفوردی، توفوردی بی توصیه نمی‌شود. ام سی پی آ، مکوپروپ، توفوردی، توفوردی بی نباید ظرف 21 ساعت قبل یا 7 روز پس از تیمار با این علف‌کش بکار روند.
•آخرین مصرف: قبل از مرحله ظهورگره دوم (GS 32) برای گندم دوروم، تریتیکاله، چاودار، پیش از باز شدن کامل غلاف برگ پرچم (GS 41) در مورد گندم نان.
•عملیات سم‌پاشی در پائیز، زمستان یا بهار بر روی گندم دوروم، چاودار و تریتیکاله باید از مرحله 1 برگ حقیقی (GS 11) تا پیش از ظهور  گره دوم (GS 32) انجام شود.
احتیاط‌های لازم:
•در مزرعه ای که با علف‌کش تاپیک تیمار شده است تنها می‌توان از گونه‌های زراعی پهن‌برگ در تناوب زراعی استفاده کرد.
•در صورت اختلاط این علف‌کش با برخی پهن‌برگ کشهای پس رویشی(نظیر توفوردی) اثرات آنتاگونیستی ظاهر می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•این علف‌کش قابل اشتعال است.
•تاپیک برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خطرناک است. از این جهت نباید آب‌های سطحی یا چاه‌ها با این علف‌کش آلوده شوند.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 1829 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1455 تا 2000 >  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 39/0 تا 46/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها. 
•امکان بروز مقاومت به این علف‌کش در علف‌های هرز بالاست.
clodinafop- propargyl