کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

نماتدکش تماسی و گوارشی
فرمولاسیون:
راگبی          Rugbi                      10%‌             G                    
تاریخ ثبت: 1/9/78 ثبت موقت تمدید لغایت 87 در باغات چای؛ 3/2/80 ثبت موقت تمدید لغایت 86 در باغات پسته
نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طریق مهار آنزیم استیل کولین استراز Acetyl cholinesterase. 
موارد مصرف در ایران:

نماتد ریشه‌گره‌ای در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای.
راهنمای مصرف:
•نماتد ریشه‌گره‌ای در پسته: محلول‌پاشی خاک باغات پسته به نسبت 15 گرم در هر متر مربع
•نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشی خاک  باغات چای به نسبت 5 گرم در هر متر مربع.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  1/37 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 16 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 13/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 6/1 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا.
cadusafos