کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کش سیستمیک اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی متشکل از کاربندازیم (از گروه بنزیمیدازول‌ها) و سایپروکونازول (از گروه تری‌آزول‌ها)
فرمولاسیون:
1. آلتوکمبی(Altocombi)                    %46   SC                           
تاریخ ثبت: 28/2/83 ثبت موقت به مدت 3 سال
نحوه اثر: کاربندازیم با جلوگیری از سنتز بتاتوبولین و سایپروکونازول با ممانعت از سنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال می‌کنند.
موارد مصرف در ایران:
فوزاریوم سنبله گندم
راهنمای مصرف:
محلول‌پاشی به میزان 6/0 لیتر درهکتار، در مرحله به ظهور سنبله و در صورت لزوم تکرار سم‌پاشی به فاصله یک هفته
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت سایپرکونازول ( LD50، LC50 ،EC50):  1020 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 9/18 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 26 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 1/0  میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زیان‌آور است، لذا از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید.
carbendazim + cyproconazole